OTVORENIE GOLFOVÝCH IHRÍSK, PREVÁDZKOVÉ POKYNY vstupu na golfové ihrisko Tri Duby Golf Resort

Drahí golfisti,

na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. Číslo: OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 sa s účinnosťou od 22.4.2020 od 6:00 hod otvárajú vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY vstupu na golfové ihrisko Tri Duby Golf Resort

Otváracie hodiny :  9:00 – 20:00 pondelok – nedeľa.

Prevádzkovateľa : MHC HRON s.r.o., Badín 692, 976 32Badín,

Telefonický kontakt:

 • Vstup do golfového areálu  je možný výlučne s použitím ochranného rúška, šatky alebo šálu, ktoré prekrývajú ústa a nos.
 • Tee time je nutné rezervovať si vopred cez web, aplikáciu resp. prostredníctvom golfovej recepcie (otvorená denne v čase 9:00 – 20:00 hod.) na tel. čísle 0918 683 252. Štarty budú organizované po 10 minútach.
 • Vstup na recepciu  za účelom úhrady poplatku za hru:
  Hráči vstupujú do priestorov recepcie po jednom,  s použitím  ochranného  rúška a  s povinnosťou dezinfikovania rúk. Stacionárny dezinfekčný prostriedok je umiestnený pri vstupe na recepciu. Prevádzkovateľ odporúča, aby si každý hráč priniesol aj  vlastný dezinfekčný gél na priebežné dezinfikovanie rúk počas hry na ihrisku.
 • Spôsob platby:  platbu za hru hráč realizuje bezhotovostným ako aj hotovostným spôsobom.
 • Podmienky používania tréningových plôch: prístupné sú všetky cvičné plochy s povinnosťou hráčov  dodržiavať minimálny odstup 2 metrov od iného hráča nachádzajúceho sa na tréningovej ploche.
 • Na tréningovej ploche chipping area a putting green používa hráč výlučne svoje vlastné loptičky, v prípade použitia driving range loptičiek je hráč povinný použižiť ochranné rukavice.
 • Použitý košík na rangeové loptičky odloží hráč na vyznačené miesto za účelom ich dezinfekcie zo strany personálu prevádzkovateľa.
 • Hráč je povinný byť na odpalisku  vo vopred dohodnutom – objednanom čase prostredníctvom – tee time. V prípade meškania tee time stráca hráč svoj štartový čas  a prevádzkovateľ nie je povinný  prideliť hráčovi náhradný tee time  a hráčovi nevzniká nárok na  vrátenie platby. 
 • Na každom odpalisku sa môže nachádzať  maximálny počet hráčov v počte  4.  Zakazuje sa zhromažďovanie viacerých skupín hráčov.
 • Počas hry sa hráči v rámci jednej skupiny pohybujú vo vzájomnej  vzdialenosti minimálne  2 metrov, čím je zabezpečený bezpečný odstup jednotlivých hráčov.        
 • V prípade, ak hráč počas hry stratí loptu alebo má loptu mimo hraníc  ihriska, nevracia sa na pôvodné miesto. Hráč v takomto prípade  spustí loptu  na najbližšom okraji ferveje od miesta, kde lopta preťala okraj hranice ihriska alebo od miesta, kde je stratená.
 • Hráč nevyťahuje vlajku z jamky,  ani sa nedotýka  vybavenia ihriska (najmä vlajok, čističov lôpt, hrablí v bunkroch a pod.)
 • Použitie golfového autíčka  je možné výhradne jedným hráčom, pričom autíčko sa bude pravidelne dezinfikovať.
 • Šatňa a toalety  na golfovom ihrisku  sú mimo prevádzky až do odvolania.
 • V prípade nerešpektovania prevádzkových pokynov bude hráčovi znemožnené pokračovanie v hre s možnosťou podania podnetu na disciplinárne konanie na Slovenskú golfovú asociáciu, ktorej následkom je uloženie  disciplinárneho opatrenia spočívajúceho v zákaze športovej činnosti na obdobie max. 12 mesiacov.
 • Tieto Prevádzkové pokyny nadobúdajú účinnosť dňa 22.4.2020.

Ďakujeme vám za dodržiavanie a rešpektovanie pravidiel. Tešíme sa na vás. Váš tím Tri Duby Golf Resort.